Gjenåpning - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Gjenåpning

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Gjenåpning av en pasientskadesak

I utgangspunktet er saken ferdig etter at fristen er gått ut etter et endelig avslag, rettskraftig dom eller forlik.


Gjenåpning kan likevel være aktuelt når:

Norsk pasientskadeerstatning mener de bør omgjøre sitt tidligere vedtak.

Norsk pasientskadeerstatning sin saksbehandling skal følge forvaltningsloven (jf. passkl § 14).

Forvaltningsloven § 35 slår fast at et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget.

Det vil si at Norsk pasientskadeerstatning kan omgjøre sitt tidligere vedtak dersom de selv kommmer på det, eller dersom noen minner dem om muligheten.

Pasientskadeerstatning.no kan hjelp deg å argumentere for slik gjenåpning.Nye og vesentlige opplysninger

Dette er ett av flere mulige grunnlag for gjenopptak.

Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda praktiserer et vilkår om at det kreves nye og vesentlige opplysninger før saken kan gjenopptas.

Nye opplysninger i saken kan innebære at tidligere avgjørelser bygger på feil faktumgrunnlag. For eksempel fordi man først i ettertid er blitt klar over at det foreligger årsakssammenheng mellom en behandlingsmåte og skaden.

Er en avgjørelse bygget på feil fakta, kan dette være nok til å få gjenopptatt saken.

Det er imidlertid krav om at de nye opplysningene er vesentlige for saken. Det vil si at de nye opplysningene kan ha betydning for resultatet i saken.

Dette innebærer at forrige resultat [les: Forvaltningsvedtak] kan være feil fordi man bygget på for lite eller feil fakta.

Dette har nær slektskap til forvaltningsloven § 41, som fastslår at et vedtak kan være gyldig selv om behandlingen av saken ikke har fulgt lovens krav. Se nærmere om ugyldighet.

Klageren har oversittet klagefristen

Norsk pasientskadeerstatning sin saksbehandling skal følge forvaltningsloven (jf. passkl § 14).

Forvaltningsloven § 31 slår fast at et Norsk pasientskadeerstatning kan ta klagen under behandling selv om fristen er oversittet.

Dette kan skje dersom klager/fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Dette kalles i så fall for oppreisning for oversittet klagefrist.

Det er i utgangspunktet et absolutt vilkår at det ikke er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.

Ettersom det også er et vilkår at klager ikke har drøyd med å klage (etter at man har vært i stand til å klage), bør man ikke vente ett år, men klage så snart man blir oppmerksom på at man kan eller bør klage. Her kan det oppstå en situasjon hvor man i tvilstilfelle og av tidspress bør sende inn klage før man vet helt sikkert om det er grunnlag for det. Konsekvensene av å la være, kan være store.

Det beste er imidlertid å ha vært i kontakt med hjelp, som f.eks. fra Pasientskadeerstatning.no, så tidlig som mulig.Ugyldighet
Noen ganger bygger et vedtak på feil faktum, feil forståelse eller bruk av reglene. Det kan føre til at du har krav på å få saken gjenopptatt.

Forvaltningsloven § 41 sier at feilen ikke vil føre til ugyldighet dersom det "er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold."

Vedtaket kan altså være gyldig selv om behandlingen av saken ikke har fulgt forvaltningslovens regler.

Hva menes med dette?

Man må se loven i sammenheng for å få svaret.

Loven stiller blant annet krav til at et vedtak skal begrunnes. Videre at vedtaket skal nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Dermed synliggjøres hvilket faktumgrunnlag vedtaket bygger på. Feil faktumgrunnlag kan innebære at et vedtak er ugyldig.

Det samme gjelder feil i rettsanvendelsen eller saksbehandlingsfeil.

Forvaltningsloven krever at vedtaket skal vise til hvilke regler vedtaket bygger på. Den stiller også krav til hvordan forvaltningen arbeider før under og etter vedtaket, dvs. saksbehandlingen.

I tillegg kommer de ulovfestede forvaltningsreglene.

Gjenåpning av utmålingen

Er helsen din forverret? Har dette ført til en økonomisk forandring?

Du kan i så fall ha krav på mer erstatning.

Det kreves at forrige oppgjør ikke la forverringen til grunn for oppgjøret.

Videre kreves at det er klar sannsynlighetsovervekt for at skaden vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.
Skaden har egentlig ikke vært behandlet hos NPE tidligere?

Noen ganger kan det være gråsoner hvor det er vanskelig å skille mellom to forskjellige skader

Få hjelp til å vurdere hvorvidt saken din egentlig må anses som en ny sak. Dersom det egentlig dreier seg om en ny sak, kan du ha krav på å få egen behandling av denne.Back to content