Barneerstatning - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Barneerstatning

Vilkårene

Standardisert erstatning til barn

Pasientskadeerstatning til barn beregnes etter egne regler.

For voksne er inntektsnivå før skadetidspunktet et av beregningsgrunnlagene når man beregner pasientskadeerstatning til voksne.

Barn har sjelden inntekt, og enda sjeldnere en inntekt som er lik de voksnes inntekter.
Det er imidlertid sannsynlig at et barn vil komme til å få inntekt i fremtiden. I hvert fall om man tenker seg en situasjon uten pasientskaden.

Derfor har vi regler om standardisert erstatning til barn.

Det følger av loven at dersom barnet ikke har fylt 19 år på skadevirkningstidspunktet, «ytes erstatning for varig tap i erverv, herunder tap av arbeid i heimen».


Inntektstap frem til og med barnet/skadelidte fyller 21 år.

Påført inntektstap erstattes med et antall G etter forskrift gitt av Kongen. ‘G’ står for folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet justeres årlig.

Antall G avhenger av skadelidtes alder og størrelsen på den medisinske invaliditeten samt hvorvidt skadelidte oppfyller vilkårene for å motta uføretrygd.

Dette gjelder imidlertid kun dersom skaden har medført en medisinsk invaliditet på minst 10%.


Inntektstap etter det året skadelidte fyller 21 år.

Fremtidig inntektstap erstattes med opp til 50,8 G og utmåles i utgangspunktet dette året. Maksimumsbeløpet forutsetter 100% tap av ervevsevne. Beløpet nedjusteres forholdsmessig med tapet av ervevsevnen. For eksempel vil 25 % tapt ervervsevne gi 12,7 G i inntektstaperstatning.


Hjemmearbeidstap

Barn fikk krav på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne fra og med etter 1. mars 2018. Barn som er skadet før dette, har ikke krav på erstatning for hjemmearbeidstap ut over det som følger av den standardiserte erstatningen.

Loven skiller mellom lettere og tyngre hjemmearbeid. Dersom man har mistet evnen til å utføre begge deler, gis erstatning tilsvarende 8 G. Dersom man kun har mistet evnen til å utføre tyngre hjemmearbeid, reduseres erstatningen for hjemmearbeidstap til 4 G.

Hendelser før 1. mars 2018
Frem til Høyesterett behandlet spørsmålet, var det uklart om hvorvidt barn kunne kreve hjemmearbeidstap i tillegg til den standardiserte barneerstatningen.

Spørsmålet ble behandlet av Høyesterett i 2018 (HR-2018-442-A). Saken gjaldt pasientskade etter at en gutt på 8 år ble vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Skaden bestod i narkolepsi (plutselig søvnanfall) med katapleksi (plutselig anfall av muskelslapphet).

Skadelidte ble skadet da han var 8 år, og ifølge de standardiserte reglene for barn hadde han krav på pasientskadeerstatning utmålt som standardisert barneerstatning. Skadelidte krevde imidlertid tilleggserstatning for tapt hjemmearbeidsevne.
Høyesterett slo altså fast at det ikke kunne kreves hjemmearbeidstapserstatning i tillegg til den standardiserte erstatningen.

Advokathjelp via Pasientskadeerstatning.no gir deg hjelp til å vurdere saken og utforme kravet. Det er gratis å søke ved hjelp av advokat via Pasientskadeerstatning.no.


Advokat Talsnes
PB 33
2091 HURDAL
46 77 28 88 - Legg eventuelt inn telefonsvarbeskjed / unngå SMS
Ansvarlig for nettsiden:
Advokat Arne Talsnes.
Pasientskadeerstatning.no
Back to content